Dienstverlening en voorwaarden

Download de voorwaarden in PDF-formaat

 

Lees hier de voorwaarden

Van G.v.E-op-Maat gevestigd en kantoorhoudend te Halsteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 20113188.

Artikel I Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen G.v.E-op-Maat en een opdrachtgever waarop G.v.E-op-Maat deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met G.v.E-op-Maat, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 Offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door G.v.E-op-Maat gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. G.v.E-op-Maat is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst
G.v.E-op-Maat zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft G.v.E-op-­Maat het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan G.v.E-op-­Maat aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan G.v.E-op-Maat worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan G.v.E-op-Maat zijn verstrekt, heeft G.v.E-op-Maat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 Aantal inschrijvingen
G.v.E-op-Maat behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft, afwijzend over de inschrijving/overeenkomst te beslissen.

Artikel 5 Cursusregels
Het verschuldigde cursusgeld dient vooruit betaald te worden. Bij annulering door de opdrachtgever vindt bij:

  • Annulering langer dan 30 dagen voor aanvang cursus volledige restitutie plaats
  • Annulering korter dan 30 dagen voor aanvang van de cursus 75% restitutie plaats
  • Annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus 50% restitutie plaats
  • Annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de cursus geen restitutie plaats

Absentie tijdens de cursus ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld. Ziekte of verhindering geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst. Een opzegging kan alleen en uitsluitend per aangetekende brief geschieden.

Artikel 6 Ontbinding
De vorderingen van G.v.E-op-Maat op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst G.v.E-op-Maat ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  • Indien G.v.E-op-Maat de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht heeft zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is G.v.E-op-Maat bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van G.v.E-op-Maat schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Honorarium
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de volgende alinea’s van dit artikel. Het honorarium is exclusief BTW. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van G.v.E-op-Maat, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. Indien G.v.E-op-Maat met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is G.v.E-op-­Maat niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. G.v.E-op-Maat mag prijsstijgingen doorberekenen, indien G.v.E-op-Maat kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 8 Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door G.v.E-op-Maat aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan zijn alle door G.v.E-op-Maat te maken kosten voor inning achterstallige cursusgelden voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Incassokosten
Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00. Indien G.v.E-op-Maat hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
G.v.E-op-Maat is nimmer aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van G.v.E-op-Maat is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft G.v.E-op-Maat het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen G.v.E-op-Maat en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens

Hazelaar 56
4661 TC Halsteren
T & F: 0164 - 68 30 94
Mobiel: 06 14 62 44 75
E-mail: info@gve-op-maat.nl

Bedrijfsgegevens

ING: 0791622
IBAN: NL17INGB0000791622
BIC: INGBNL2A
BTW nr: NL0917.17.188.B01
KvK nr: 20113188

Volg ons op:

© 2018 GVE op Maat. Alle rechten voorbehouden

Contactgegevens

Hazelaar 56
4661 TC Halsteren
T & F: 0164 - 68 30 94
Mobiel: 06 14 62 44 75
E-mail: info@gve-op-maat.nl

Bedrijfsgegevens

ING: 0791622
IBAN: NL17INGB0000791622
BIC: INGBNL2A
BTW nr: NL0917.17.188.B01
KvK nr: 20113188

Volg ons op:

© 2018 GVE op Maat. Alle rechten voorbehouden